Forklaring av delsystemene – Innsugssystem

Forklaring av delsystemene – Innsugssystem

Innsugssystem

Innsugssystemet er på en dieselmotor først og fremst et rørsystem for å frakte luften inn i sylinderene. Da en dieselmotor ikke har gasspjeld slik som en ottomotor, er det først og fremst mengden drivstoff, som avgjør hviken effekt motoren yter. Luft får den alltid nok av, så lenge innsuget ikke er tett eller skadet på annen måte. 

1. Luftfilter

2. Luftmassemåler

3. Slangesystem

4. Turbo

5. Luftkjøler

6. Innsugsmanifold.

LUFTFILTERET

Luftfilteret skal rense luften som går inn i motoren. Det er derfor viktig at dette byttes regelmessig. Et dårlig luftfilter kan i tillegg til å skade motoren føre til at luftmassemåleren slutter å fungere.

 

Ladeluftkjøler

Ladeluftkjøleren skal bidra til bedre fylling av sylinderene ved at luften kjøles ned etter at den har passert turboen. Ved effektproblemer, er det lurt å sjekke at systemet ikke er tilstoppet eller at det er innsnevringer eller lekkasjer. Dette vil i så fall gi lavere turbotrykk og dermed også mindre drivstoffmengde.

 

Luftmassemåler/luftmengdemåler

Luftmassemåleren skal gi styresentraslen informasjoner om hvor mye luft som kommer inn i motoren. Disse verdiene benyttes til å beregne hvor mye avgass som kan tilbakeføres, samt til å beregne den maksimale mengden med drivstoff i forhold til luftmengden. Dette er viktig for å unngå svart røyk. Det er ikke nødvendig for dieselmotoren å måle nøyaktig luftmengde til en hver tid, da det alltid er nok luft fordi det ikke er noe luftspjeld. De tidligste elektroniske dieselinnsprøytningssystemene benyttet luftmengdemåler med spjeld. Nyere systemer benytter luftmassemåler. Se egen forklaring.

 

LUFTTEMPERATURFØLER

Lufttemperaturen benyttes som en korrigeringsverdi for drivstoffmengden. Er drivstoffet varmt må styresentralen korrigere mengden noe opp, da varmt drivstoff har lavere kaloriinnholde en kaldt drivstoff ved samme volum. Se kapittelet om temperaturgivere.

ATMOSFÆRETRYKKSGIVER

Jo høyere over havet bilen befinner seg, jo lavere blir lufttrykket.For å unngå fet blandig gir atmosfæretrykksgiveren styresentralen informasjon om det eksakte atmosfæretrykket. Styresentralen vil justere ned mengdene avhengig av trykket.

Lavt trykk gir lavere mengde, høyt trykk gir høyere mengde. Se egen forklaring.\

 

Turbotrykksgiver

Turbotrykksgiveren gir styresentralen informasjon om hvilket overtrykk som til en hver tid er i innsugningsrøret. Når trykket stiger, og det dermed er nok luft til stede, vil styresentralen øke drivstoffmengden slik at effekten øker. Se egen forklaring.

 

Spjeld for bedre blandingsberedning

Det blir stadig vanligere å benytte et spjeldsystem, for å bedre blandingen av luft og drivstoff i sylinderen. Dette gjøres ved at det lages to kanaler for luft inn i hver sylinder. Når motoren går på lave belastninger og turtall, vil spjeldet stenge og gjøre at hastigheten på luften øker i den andre kanalen. Spjeldene styres av styresentralen, som betjener dem via vacuum eller en elektrisk motor. Ved tomgang og lave turtall vil spjeldene være stengt eller lukket. Dette vil gi en bedre blanding av luft og drivstoff, og dermed lavere utslipp.

Diagnose/feilsøking.

Kontroller at spjeldet beveger seg ved endring av turtall. Feil på spjeldsystemet vil ofte gi hard og eller ugjevn gange og røyk.

Spjeldmotoren eller takteventilen for vacuum styres ved hjelp av et PWM signal.

 

SPJELD FOR RASKERE STOPP

Dette spjeldet sitter i innsuget, og stenges når motoren skal stoppe. Dette fører til en raskere stopp av motoren, fordi den da får problemer med å trekke luft. Spjeldet åpner igjen når motoren har stoppet. Dieselmotorer har ikke gasspjeld slik som ottomotoren, og har derfor god nytte av et slikt spjeld.

 

Diagnose/feilsøking.

Kontroller at spjeldet stenger når motoren stoppes, og åpner igjen når den har stoppet. Går spjeldet tregt, eller henger, vil det kunne stå lukket etter at motoren har stoppet.

Dette vil føre til at motoren ikke vil starte på grunn av luftmangel.

No Comments

Post A Comment